Suunnittele pidemmällä tähtäimellä seuran toimintaa

Seuroissa ollaan monesti tilanteessa, jossa tekijät joutuvat keskittymään päivittäisten toimintojen hoitamiseen, muuttuvien tilanteiden selvittämiseen ja arjen pyörittämiseen. Seuran aktiivinen kehittämistyö ja pidemmän tähtäimen suunnittelu on asia, mihin on vaikea löytää energiaa ja aikaa. Muuttuvat toimintaympäristöt ja seuroihin kohdistuvien odotusten ja vaatimusten vuoksi seuratoimijoiden olisi kuitenkin erityisen tärkeää pohtia seuransa päätehtäviä, tavoitteita sekä sitä, minkälaisena he näkevät seuransa useamman vuoden päästä. Mihin seura haluaa tulevaisuudessa tähdätä, ja miten näihin asetettuihin pidemmän tähtäimen tavoitteisiin voidaan päästä? Pidemmän tähtäimen strateginen suunnittelu ei ole nopea prosessi, mutta sen avulla seura asemoi itseään, tekee arvovalintoja ja ennakoi tulevaa. Strategian avulla varmistetaan seuran elinvoimaisuus ja varaudutaan erilaisiin muutoksiin tulevaisuudessa. Pitkäjänteisen suunnitelman olemassaolo helpottaa myös tekijöiden mukanaoloa, kun heillä on toiminnassaan selkeä yhteinen visio. Myös uusien vanhempien ja toimijoiden mukaantulo helpottuu, kun heille voidaan osoittaa toiminnan raamit ja visio.


Uimaliitolla on olemassa jäsenistönsä hyväksymä strategia vuoteen 2020. Strategian tavoitteet koskettavat olennaisesti myös uimaseurojen sekä uintiurheilun ja -liikunnan kehittämistä yleensä. Toiminnan yhtenä ydinajatuksena on "Parhaassa liitossa parhaat seurat" josta voidaan johtaa myös edelleen "Parhaassa seurassa parhaat tekijät". Keskeisenä tavoitteena on mm se, että seuroissa on laadittu omat toimintastrategiat ja mallit. Seurojen pitkäntähtäimen suunnitelmat ja niihin sitoutuminen on olennaisen tärkeää tavoiteltaessa Uimaliiton strategian toiminnan laadun sisältöjä. Vuoden 2012 Seurakyselyn tulosten mukaan noin neljänneksellä seuroista on luotuna toiminnalleen strategia tai pidemmän tähtäimen suunnitelma. Uimaliitto korostaa toiminnassaan tämän suunnittelun tärkeyttä, ja erilaisissa seuratilaisuuksissa ja -kohtaamisissa tätä asiaa on nostettu ja tullaan edelleen nostamaan esille eri tavoin. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni seura suunnittelemaan toimintaansa pidemmällä tähtäimellä, ja strategian olemassaoloa seuroissa seurataan vuosittain mm Seurakyselyn kautta. Vuoden 2016 Seurakyselyn tulosten mukaan jo 38 prosentilla seuroista on olemassa kirjattu strategia toimintansa tukena. Seurakyselyiden yhteenvetoihin vuosilta 2012 - 2016 pääset tutustumaan täällä:

Uimaliiton Seurakyselyiden yhteenvedot

Uimaseurasta terveyttä ja elinvoimaa sivulta löytyy valmiita työkaluja seuratoiminnan kehittämiseen.

Apua ja työkaluja seuran pidemmän tähtäimen suunnitteluun, seuran kehittämiseen ja visiointiin

Seuran toimintakäsikirja tai toimintalinja  selkiyttää seuran toimintaa. Toimintakäsikirja kertoo, miksi seura on olemassa ja miten seura toimii ja mitä periaatteita se haluaa toiminnassaan noudattaa. Jokaisen seuran toimintalinjaan vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia ja olemassa oleva seurakulttuuri. Kirjattuja toimintalinjoja on myös helpompi arvioida ja kehittää, kun tiedetään, mitä niistä on sovittu. Uusien perheiden ja toimijoiden on myös helpompi päästä toimintaan sisälle, kun seuralta löytyy selkeä dokumentti, mistä löytyy kattava kuvaus seuran toimintatavoista.
Toimintakäsikirja löytyy uselta seuralta, ja Sinettiseurat ovat velvoitettuja sen tekmään ja sitä päivittämään. Kannattaa käydä tutustumassa muiden seurojen dokumentteihin, ja poimia niistä ideoita itselleen. 

Uimaliiton Sinettiseurat löytyvät täältä.
Olympiakomitean ohje toimintakäsikirjaan/toimintalinjaan.


Suunnittelun pohjaksi on hyvä selvittää seuran nykytilanne, esimerkiksi mistä jäsenistö koostuu, minkälaista toimintaa heille on tällä hetkellä tarjolla, minkälaista toimintaa he kenties toivoisivat, ovatko jäsenet tyytyväisiä seuran toimintaan jne. Erilaisia palaute-/tyytyväisyyskyselyitä on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta mahdollisiin ongelmakohtiin kyetään reagoimaan ja toisaalta voidaan ottaa huomioon uusia ideoita ja kehityskohteita. Kyselyitä voi rakentaa itse, tärkeintä niissä olisi, että niitä voitaisiin vuosittain verrata toisiinsa. Monet maksulliset palveluntarjoajat toteuttavat myös kyselyiden rakentamista ja tietojen keruuta. Seuroilla on mahdollisuus tilata käyttöönsä sähköisiä seurakohtaisia kyselylomakkeita, jotka mittaavat seuratoimintaan osallistuvien tyytyväisyyttä.  Seuroille on tarjolla myös Pelisääntökeskusteluiden tueksi ja pohjaksi luotu maksuton sähköinen ennakkokysely. Kyselyn avulla seura selvittää helposti, mitä mieltä vanhemmat ovat lastensa urheiluharrastuksesta. 


Tutustu palautekyselyihin täällä.
Pelisääntökyselyt ja Pelisääntömateriaalit löytyvät täältä.

 

Oman seuran analyysi on kaikkien urheiluseurojen käytössä oleva kysely, jonka avulla kartoitetaan seuran toimivuutta tarkastellen kahdeksaa eri osa-aluetta. Seura voi lähettää kyselyn jäsenilleen ja haluamilleen sidosryhmilleen. Kyselyn tulokset ovat automaattisesti seuran käytössä.


Uimaseuroille on tehty myös omat seuratoiminnan arviointityökalut. Ne löytyvät täältä.

 

Hyödyllisiä linkkejä

Verkosta löytyy paljon tietoa, materiaaleja sekä valmiita työkaluja ja malleja järjestötoimintaan yleensä. Monet niistä ovat suoraan käytettävissä urheiluseuran toiminnassa, ja useita voi muokata oman seuran tarpeisiin sopivammaksi. Kannattaa tutustua esimerkiksi alla olevien linkkien takana löytyviin sivustoihin. Sekä Opintokeskus Siviksen että Jelli.fi -sivuilta löytyy kattavasti materiaalia, työkaluja ja ohejeita järjestön arkeen ja kehittämistyöhön. Kolmas Lähde -sivustolta löytyy esimerkiksi tietoa ja työkaluja yhdistyksen palvelutoiminnan kehittämiseen sekä selvityksiä, ohjeistuksia ja lisää sivustoja liittyen yhdistysten palvelutoimintaan. Käy tutustumassa:


Opintokeskus Sivis